Roodpootvalk

Waarnemingen

Af en toe twitch ik een vogel of heb ik een toevallige bijzondere ontmoeting in het veld. Een aantal van deze waarnemingen verzamel ik op deze pagina.

GOUDVINK

Datum      : 10 maart 2024
Status      : Vrij Algemeen
Gebied     : Scherpenzeel

Provincie : Gelderland


De Goudvink leeft anders dan andere vinken niet in grote groepen maar in paren of kleine groepjes. Het mannetje is opvallend roodroze-zwart getekend, maar je vindt hem vooral door zijn zachte fluitende roepje. Goudvinken zijn vogels van bossen, parken en tuinen die zich graag ophouden in de dekking.

Zwartbuikwaterspreeuw

ZWARTBUIKWATERSPREEUW

Datum      : 18 februari 2024
Status      : Zeer Zeldzaam
Gebied     : Zoetermeer - Recreatiegebied Noord Aa

Provincie : Zuid-Holland


Waterspreeuwen zijn strikt gebonden aan oevers van zoet water, in de broedtijd aan heldere beken en riviertjes. Alles aan deze vogel is aangepast aan een nat leven. Onder water gebruiken waterspreeuwen vleugels en poten om zich voort te bewegen. Hun ogen schermen ze af met een transparant membraan.

Velduil

VELDUIL

Datum      : 31 januari 2024
Status      : Vrij Algemeen
Gebied     : Deventer - Bolwerksplas

Provincie : Overijssel


De Velduil is een vogel van open terrein, met een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. De velduil is ook overdag actief. Velduilen zijn zwervers en leggen soms enorme afstanden af. Als broedvogel zeldzaam geworden. ’s Winters soms kleine invasies van velduilen uit Noord- en Noordoost-Europa.

Ringsnaveleend

RINGSNAVELEEND

Datum      : 23 december 2023
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Heerhugowaard - Park van Luna

Provincie : Noord-Holland


De Ringsnaveleend is een vogel uit de familie van de eendvogels waar ook de ganzen en zwanen onder vallen. In Europa is de ringsnaveleend een dwaalgast maar wordt toch met enige regelmaat waargenomen.

Bonte kraai

BONTE KRAAI

Datum      : 23 december 2023
Status      : Zeldzaam
Gebied     : A27 Utrecht richting Hollandsche Rading

Provincie : Utrecht


Bonte kraaien kunnen in allerlei leefgebieden aangetroffen worden, maar houden zich vooral in het buitengebied op, waar ze zoeken naar beschikbaar voedsel op akkers, langs wegen en spoordijken, en op tal van andere plaatsen.

Flamingo

FLAMINGO

Datum      : 16 december 2023
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Zeewolde - Wolderwijd

Provincie : Flevoland


De Flamingo is geen Nederlandse broedvogel. Hij heeft in de regel één nest per jaar met 1 ei, maar soms 2. De flamingo broedt in kolonies. Vlakbij de grens broeden verschillende soorten flamingo's in het Zwillbrocker Venn. Het is de meest noordelijke broedlocatie van Europese flamingo’s.

Pestvogel

PESTVOGEL

Datum      : 8 december 2023
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Houten - Kooikerspark

Provincie : Utrecht


Pestvogels worden in Nederland vooral aangetroffen op bes dragende struiken, zoals Gelderse roos. Meestal in tuinen en parken in het stedelijk gebied. Al met al een totaal andere omgeving dan de noordelijke sparrenbossen waar de pestvogel broedt.

IZABELTAPUIT

Datum      : 4 november 2023
Status      : Zeer Zeldzaam
Gebied     : Texel - Prins Hendrikzanddijk

Provincie : Noord-Holland


Izabeltapuiten zijn in noordwest Europa zeldzame dwaalgasten. De soort broedt in half woestijnen en op steppen in het uiterste zuidoosten van Europa en in Azië en is alleen op Sicilië op trek regelmatig te zien. In Nederland werd het eerste geval vastgesteld in 1996.

Noordse pijlstormvogel

NOORDSE PIJLSTORMVOGEL

Datum      : 21 oktober 2023
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Yerseke - Prinses Beatrixhaven

Provincie : Zeeland


De noordse pijlstormvogel is een vogel van open zee die bij harde aanlandige wind dichter langs de kust komt. Keilt met gestrekte, stijve vleugels laag over de golven, waarbij enkele vleugelslagen worden afgewisseld door lange glijvluchten.

Hop

HOP

Datum      : 5 september 2023
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Huizen - Zuider Eng

Provincie : Noord-Holland


De hop is een voormalige broedvogel van oude, halfopen cultuurlandschappen op de zandgronden. Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels. Hoppen foerageren op grote insecten en hun larven in schrale vegetaties met veel open plekken en in licht bemeste graslanden.

Dwergstern

DWERGSTERN

Datum      : 17 juli 2023
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Texel - Volharding

Provincie : Noord-Holland


De dwergstern is een kenmerkende koloniebroedvogel van kale tot schaars begroeide eilandjes en stranden nabij uitgestrekte, ondiepe en visrijke wateren. In Nederland is de dwergstern terug te vinden in de Delta en in het Waddengebied.

Purperreiger

PURPERREIGER

Datum      : 18 juni 2023
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : De Wieden - De Auken

Provincie : Overijssel


De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange tenen op. De purperreiger is een moerasbewoner.

Zwarte Ibis

ZWARTE IBIS

Datum      : 29 mei 2023
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Zeewolde

Provincie : Flevoland


De zwarte ibis is een soort van Zuid-Europa. De zwarte ibis kent enorme populatiefluctuaties. Rond 2000 waren veel Zuid-Europese populaties sterk geslonken; tien jaar later zijn die populaties alweer sterk groeiende en worden broedpogingen gemeld in Noordwest-Europa.

Zwarte Zeekoet

ZWARTE ZEEKOET

Datum      : 2 april 2023
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Texel - Haven Oudeschild

Provincie : Noord-Holland


Anders dan de andere Europese alkachtigen is de zwarte zeekoet in prachtkleed geheel zwart, met uitzondering van een witte vlek op de bovenvleugel. In Nederland zal je zwarte zeekoeten niet snel tegenkomen. 

RODE WOUW

Datum      : 11 maart 2023
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Terwolde - De Mijntjes

Provincie : Gelderland


De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve vervolging was hij sterk afgenomen en plaatselijk verdwenen. Het voedsel bestaat vooral uit aas; daarnaast worden prooien tot de grootte van een konijn gevangen. 

PAARSE STRANDLOPER

Datum      : 28 januari 2023
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Brouwersdam - Noordzeezijde

Provincie : Zeeland


De paarse strandloper is heel kenmerkend met zijn gele poten en donkere, in de winter paars bruine kleed. Een sterk aan de kust gebonden soort, die je niet op het strand vindt. Hij zit alleen op basaltblokken langs dijken, pieren en strekdammen.

Roodpootvalk

ROODPOOTVALK

Datum      : 17 september 2022
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Rhoon - Rhoonse Grienden

Provincie : Zuid-Holland


De roodpootvalk is een fraai gekleurde vertegenwoordiger van de valkenfamilie. Roodpootvalken worden vooral waargenomen in mei en in augustus en september (juveniele exemplaren). Ze ‘bidden’ net als torenvalken regelmatig om een prooi te kunnen lokaliseren.

Geelpootmeeuw

GEELPOOTMEEUW

Datum      : 7 augustus 2022
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Texel - Haven Oudeschild

Provincie : Noord-Holland


De geelpootmeeuw is van oorsprong de Zuid-Europese tegenhanger van de zilvermeeuw. Door meer kennis en door toename van de soort worden er steeds vaker geelpootmeeuwen in ons land waargenomen. Hij wordt relatief veel gezien in het binnenland, langs de grote rivieren.

Witwangstern

WITWANGSTERN

Datum      : 18 mei 2022
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Zevenhuizen - Eendragtspolder

Provincie : Zuid-Holland


De witwangstern is in Nederland de zeldzaamste van de drie soorten moerassterns. In tegenstelling tot de witvleugelstern lijkt de witwangstern niet op een zwarte stern, maar meer op een visdief. Grootste verschil met de visdief is de opvallende donkergrijze buik en de korte, grijze staart.

Grote Grijze Snip

GROTE GRIJZE SNIP

Datum      : 30 april 2022
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Schakerloopolder - Oost

Provincie : Zeeland


De grote grijze snip is een middelgrote kustvogel welke broedt op de toendra's van noordoostelijk Siberië, Alaska  tot noordelijk Canada. Volwassen vogels hebben geelachtige poten en een lange rechte donkere snavel. 

Zwarte Ooievaar

ZWARTE OOIEVAAR

Datum      : 12 maart 2022
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Kootwijk - Kootwijkse Veld

Provincie : Gelderland


De zwarte ooievaar heeft in tegenstelling tot de witte ooievaar in vlucht een opvallend zwarte hals en een witte buik. De zwarte bovendelen geven in de zon een groene en paarse gloed. In vlucht kan hij minutenlang zeilen op thermiek zonder zijn vleugels te hoeven bewegen.

Zanggors

ZANGGORS

Datum      : 19 februari 2022
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Emmapolder - Koningin Emmapolder-Oost

Provincie : Zeeland


De zanggors is een van de vele (meer dan 130) leden van de Amerikaanse Gorzen. Het is niet altijd eenvoudig hen in het veld te onderscheiden. In de Lage Landen noemt men deze zangvogels meestal gorzen, maar in Amerika worden ze aangeduid met het woord “sparrow” dat eigenlijk mus betekent.

Geelsnavelduiker

GEELSNAVELDUIKER

Datum      : 22 januari 2022
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Stellendam - Buitenhaven

Provincie : Zuid-Holland


De geelsnavelduiker is de grootste vertegenwoordiger binnen de familie van de duikers. De vogel broedt in gebieden met een toendra klimaat rondom de Noordelijke IJszee, van West-Siberië tot Alaska. De grootte van de wereldpopulatie werd rond 2018 geschat op 11.000 tot 21.000 individuen.

Purperkoet

PURPERKOET

Datum      : 15 januari 2022
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Alblasserdam - Nieuwe Waterschap

Provincie : Zuid-Holland


De purperkoet wordt zeer groot. Hij heeft een glanzend donkerblauw en paars verenkleed met een grote dikke felrode snavel en lange, felrode poten met lange tenen. Verder heeft hij een felrood schild op het voorhoofd en witte onderstaartdekveren. Purperkoeten zwemmen niet graag, ze klimmen in het riet of rennen over de grond.

Eidereend

EIDER

Datum      : 15 januari 2022
Status      : Vrij Algemeen
Gebied     : Brouwerdam - Noordzeezijde

Provincie : Zeeland


De eider is een forse eend die alleen langs kusten leeft. In Nederland is de eider vooral waar te nemen in het Waddengebied. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. De meeste eidereenden broeden in arctische streken.

Witoogeend

WITOOGEEND

Datum      : 8 januari 2022
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Zwolle - Aa-lande

Provincie : Overijssel.


De witoogeend komt voor van westelijk Europa en noordwestelijk Afrika tot centraal Azië in moerassen en op zoete wateren met een dichte oeverbegroeiing in binnenwateren. In Nederland is deze eend zeldzaam, in de winter worden slechts enkele exemplaren gezien.

Rosse Franjepoot

ROSSE FRANJEPOOT

Datum      : 29 november 2021
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Ede - Langs de A12

Provincie : Gelderland


De rosse franjepoot is een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n 10 tot 20 waarnemingen per jaar, voornamelijk langs de kust.  Al zwemmend ronddraaiend pikken ze voortdurend links, rechts en achter zich insecten en waterbeestjes van het wateroppervlak op.

Bonte Tapuit

BONTE TAPUIT

Datum      : 27 november 2021
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Texel - Parkeerterrein Paal 17

Provincie : Noord-Holland


De bonte tapuit is een zangvogel uit de familie van de vliegenvangers. De bonte tapuit is een trekvogels die broedt in delen van Europa en Azië en overwintert in het oosten van Afrika. In Nederland af en toe als dwaalgast te bewonderen.

Strandleeuwerik

STRANDLEEUWERIK

Datum      : 10 oktober 2021

Status      : Vrij Algemeen
Gebied     : Texel - De Slufter

Provincie : Noord-Holland


Strandleeuweriken hebben bruin gestreepte bovendelen en bleke, vrijwel niet gestreepte onderdelen. Het gele gezicht heeft zwarte 'tranen' en een zwarte keel. Volwassen mannetjes hebben een zwarte band op het voorhoofd met aan de uiteindes 'hoorntjes' bovenop de zijkruin. 

Rosse Grutto

ROSSE GRUTTO

Datum      : 13 augustus 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Texel - Volharding

Provincie : Noord-Holland


De rosse grutto is de arctische tegenhanger van de grutto, compacter en zwaarder gebouwd dan deze, met kortere poten. Het vrouwtje is in zomerkleed veel bleker gekleurd dan het mannetje en heeft ook een langere snavel.

Lachstern

LACHSTERN

Datum      : 1 augustus 2021
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Nieuwe Pekela - Heeresveld

Provincie : Groningen


De lachstern is in ons land een schaarse tot vrij zeldzame doortrekker. Vooral in de kop van Noord-Holland waar te nemen. Broedde voor het laatst in Nederland in 1958, tot er in 2005 onverwachts weer een nest werd gevonden op het Balgzand bij Den Helder.

Dwergaalscholver

DWERGAALSCHOLVER

Datum      : 26 juli 2021
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Utrecht - Laagraven plas

Provincie : Utrecht


De dwergaalscholver is een kleine aalscholver van rond de 50 cm lang en weegt ongeveer 565 tot 870 gram. Daarmee is de dwergaalscholver ongeveer twee keer zo klein en drie keer zo licht als onze gewone aalscholver. Deze dwaalgast is in West-Europa steeds vaker te zien. 

Grote Mantelmeeuw

GROTE MANTELMEEUW

Datum      : 1 juli 2021
Status      : Algemeen
Gebied     : Texel - Waddenzee (de Bol)

Provincie : Noord-Holland


De grote mantelmeeuw is een kolossale vogel, het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is deze "reuzen meeuw" ook veel waar te nemen en hij broedt hier sinds 1993 ook jaarlijks, in toenemend aantal. 

Bijeneter

BIJENETER

Datum      : 12 juni 2021
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Koningsbosch - Groeve Hazalaar

Provincie : Limburg


Bijeneters leven vooral in warme delen van Europa, maar ook in Nederland zijn succesvol broedende bijeneters vastgesteld. Bijeneters eten insecten en zijn behendige vliegers. In vlucht vangen ze grotere insecten.

Cetti's Zanger

CETTI'S ZANGER

Datum      : 9 juni 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Ameide - Zouweboezem

Provincie : Utrecht


De Cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters niet meer zo streng zijn. 

Buidelmees

BUIDELMEES

Datum      : 24 mei 202
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Lauwersmeer - Diepsterbos

Provincie : Friesland


Buidelmezen maken een kunstig buidelvormig nest van pluisachtige plantendelen (lisdodde-sigaren, wilgenpluis of brandnetel). Het geheel hangt aan een tak van meestal een wilg. Vanaf 1981 broeden ze jaarlijks in Nederland. 

Bruine Kiekendief

BRUINE KIEKENDIEF

Datum      : 24 mei 2021
Status      : Algemeen
Gebied     : Ten Boer - Buitengebied West

Provincie : Groningen


Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland.

Geoorde fuut

GEOORDE FUUT

Datum      : 24 mei 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Zuidlaardermeer gebied (Oostpolder)

Provincie : Groningen


Van maart - april tot begin augustus treffen we de geoorde fuut aan in zijn broedgebied. Dat bestaat uit ondiepe meren, plassen en vennen met oevervegetaties. De aantallen broedparen schommelen in goede jaren rond de 500 paar. Kerngebieden zijn de Drentse en Noord-Brabantse vennen.

Kleine Klapekster

KLEINE KLAPEKSTER

Datum      : 14 mei 2021
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Lepelaarsplassen - Trekvogelgraslandje

Provincie : Flevoland


De kleine klapekster  komt voor van het Iberisch Schiereiland tot Siberië en centraal Azië. Hij overwintert in zuidelijk Afrika. In Nederland en België is de Kleine Klapekster een heel stuk zeldzamer dan gewone Klapekster.

Grijze Wouw

GRIJZE WOUW

Datum      : 7 mei 2021
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Diependal

Provincie : Drenthe


De grijze wouw is kleiner dan de "echte" wouwen zoals de rode wouw wordt 31–36 cm lang en heeft een spanwijdte van 71–85. De vogel is van boven blauwgrijs met zwarte armdekveren en zwarte handpennen. De vleugels zijn breder dan bij een valk. De kop is wit met een zwart masker rond het oog. 

Zomertortel

ZOMERTORTEL

Datum      : 7 mei 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Diependal

Provincie : Drenthe


De zomertortel is de enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere Nederlandse duivensoorten zijn standvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als onkruidzaden.

Roodkeelpieper

ROODKEELPIEPER

Datum      : 1 mei 2021
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Weurt - Grote Grindgat

Provincie : Gelderland


De roodkeelpieper is een zeldzame maar regelmatige doortrekker in ons land in voor- en najaar. Wordt meestal opgemerkt door het geluid; alleen de geoefende vogelaar kan dat herkennen. 

Kuifduiker

KUIFDUIKER

Datum      : 1 mei 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Wilp - Ylperplas

Provincie : Gelderland


De kuifduiker komen we vooral als wintergast tegen. Zomerwaarnemingen zijn schaars. De soort komt als broedvogel vooral in Noordoost Europa voor, evenals op IJsland en in Schotland. De kuifduiker lijkt op de geoorde fuut, en met name in winterkleed zijn de twee lastig te onderscheiden.

Drieteenmeeuw

DRIETEENMEEUW

Datum      : 24 april 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Noorderhavenhoofd - Scheveningen

Provincie : Zuid-Holland


De drieteenmeeuw is een echte zeevogel die je in Nederland vooral aan de kust tijdens een flinke storm kan tegenkomen. Vooral de onvolwassen vogels vallen op door een zwarte 'W' op de bovenvleugels. De drieteenmeeuw broedt in kolonies op steile kliffen waar het een enorm lawaai kan zijn.

Kortsnavelboomkruiper

KORTSNAVELBOOMKRUIPER

Datum      : 27 februari 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Kerperbos - Vaals

Provincie : Limburg


De kortsnavelboomkruiper lijkt erg op de normale boomkruiper, zorgvuldige bestudering en geluid zijn erg belangrijk om het verschil te onderscheiden. De kortsnavelboomkruiper is een ondersoort van de taigaboomkruiper. De vogel broedt in een beperkt aantal broedparen in Limburg en Oost-Nederland.

Koereiger

KOEREIGER

Datum      : 6 februari 2021
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Reeuwijk (voormalige gemeente)

Provincie : Zuid-Holland


De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reiger in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen.

Zwartkeellijster

ZWARTKEELLIJSTER

Datum      : 13 januari 2021
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Utrecht - Hoograven-Noord

Provincie : Utrecht


De zwartkeellijster broedt in de Siberische taiga, westelijk tot aan het Oeralgebergte. De soort overwintert in de Himalaya en verder westelijk tot Iran. De zwartkeellijster is in Europa een dwaalgast, ook in Nederland. Er zijn inmiddels 13 aanvaarde gevallen op de Nederlandse lijst. In de meeste gevallen worden zwartkeellijsters 's winters gevonden in stedelijke gebieden.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

ZWARTKEELLIJSTER

Datum      : 13 januari 2021
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Utrecht - Hoograven-Noord

Provincie : Utrecht


Beelden van Eric-Jan Barten.

Grote Zilverreiger

GROTE ZILVERREIGER

Datum      : 28 november 2020
Status      : Algemeen
Gebied     : Polder Arkemheen - Nijkerk

Provincie : Gelderland


De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het oostelijke, mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen hier het belangrijkste bolwerk. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.

Parelduiker

PARELDUIKER

Datum      : 21 november 2020
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Eemmeer - Flevoland
Provincie : Flevoland

Parelduikers hebben in zomerkleed een fluweelachtige grijze kruin en achter hals, zwarte keel en een duidelijk patroon van witte blokken op de bovendelen. In winterkleed minder opvallend: heeft niet het 'witte gezicht' van de roodkeelduiker. Heeft vaak een opvallende witte vlek op de achter flank. Steil voorhoofd, met afgerond achterhoofd. Snavel horizontaal, bij roodkeelduiker iets omhooggehouden. Dikke hals en volle borst. 

Zwartbuikwaterspreeuw

ZWARTBUIKWATERSPREEUW

Datum      : 11 november 2020
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Rozendaal - Kasteel Rosendael
Provincie : Gelderland

Waterspreeuwen zijn strikt gebonden aan oevers van zoet water, in de broedtijd aan heldere beken en riviertjes. Alles aan deze vogel is aangepast aan een nat leven. Onder water gebruiken waterspreeuwen vleugels en poten om zich voort te bewegen. Hun ogen schermen ze af met een transparant membraan. 

Bosuil

BOSUIL

Datum      : 11 november 2020
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Rhenen - Laarsenberg
Provincie : Utrecht

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Europa. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend van loof- en naaldbos tot stadsparken en groene woonwijken, waar hij door zijn nachtelijke leefwijze niet altijd opgemerkt wordt.

Pallas' Boszanger

PALLAS' BOSZANGER

Datum      : 6 november 2020
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Maasvlakte - Nieuwe Stuifdijk
Provincie : Zuid-Holland

De Pallas' boszanger is het nog zeldzamere familielid van de bladkoning. Door heimelijk gedrag en snelle bewegingen vaak slecht te zien, en kan dan erg lijken op bladkoning. Vaak is pas als de vogel tijdens het foerageren bidt de fraaie lichtgele stuit te zien. In sommige jaren blijft een vogel overwinteren en een enkele keer wordt in het voorjaar een zingende Pallas' boszanger gehoord.

Grote Aalscholver

GROTE AALSCHOLVER

Datum      : 26 oktober 2020
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Haven Oudeschild - Texel
Provincie : Noord-Holland

In Nederland is de normale aalscholver een bekende verschijning. De hier broedende vogels behoren tot de ondersoort sinensis. De nominaat vorm, die ook wel bekend staat als de grote aalscholver en onder meer op de Britse eilanden broedt, is ook in Nederland vastgesteld maar is een stuk zeldzamer. Pas in 2000 werden de eerste aanvaardbare veldwaarnemingen verricht.

Krooneend

KROONEEND

Datum      : 20 oktober 2020
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Wolderwijd - Plasje Harderbroek
Provincie : Flevoland

De oorspronkelijk uit Azië afkomstige krooneend is een soort met een uitgesproken voorkeur voor meren met rijke oever- en onderwatervegetatie. Pas sinds 1942 broeden krooneenden in Nederland. De Nederlandse krooneenden brengen de winter in groepen door op grote open wateren, van het IJsselmeer tot in Zuidwest Europa.

Vuurgoudhaan

VUURGOUDHAAN

Datum      : 13 oktober 2020
Status      : Algemeen
Gebied     : Voorne - Westplaat
Provincie : Zuid-Holland

De vuurgoudhaan lijkt op een goudhaan, maar met nog fellere kleuren. De kruin- en zijkruinstrepen zijn ongeveer gelijk, maar de vuurgoudhaan heeft een contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte oogstreep door het oog heen. Dit geeft aan de kop van dit bijzonder kleine vogeltje een vurig uiterlijk. Het mannetje heeft in plaats van geel een geheel fel oranje kruinstreep. 

Rosse Waaierstaart

ROSSE WAAIERSTAART

Datum      : 15 september 2020
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Almere - Wilgenbos
Provincie : Flevoland

De rosse waaierstaart is een slanke vogel met relatief lange poten en het uiterlijk van een lijsterachtige. De vogel is herkenbaar aan zijn lange, kastanjebruine, waaiervormig staart die aan de brede onderkant afwisselend zwarte en wit gevlekt is. De vogel is van boven roodachtig bruin tot bruingrijs en van onder zandkleurig.

Draaihals

DRAAIHALS

Datum      : 5 september 2020
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Leersum - Leersumse Veld
Provincie : Gelderland

De draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten, vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten draaihalzen vaak, zoals de andere spechten, tegen een boomstam; de rest van het jaar vooral op de grond.

Morinelplevier

MORINELPLEVIER

Datum      : 29 augustus 2020
Status      : Zeldzaam
Gebied     : Kootwijk - Kootwijkerzand-Oost
Provincie : Gelderland

De morinelplevier is een zeer schaarse doortrekker, die vooral in het voorjaar op vaste pleisterplaatsen op uitgestrekte akkers wordt gezien. Broedvogel van noordelijke hoogvlakten. De verrassing was groot toen in de jaren zestig nesten werden gevonden op akkers in de Noordoostpolder en in Oost-Flevoland. Het bleef echter bij incidenteel broeden. Morinellen zijn vaak tam.

Ransuil

RANSUIL

Datum      : 30 mei 2020
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Ede - Veldhuizen
Provincie : Gelderland

De ransuil is iets kleiner en oogt slanker dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhoog gerichte oor pluimen en de oranje gele ogen. Hij komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. De ransuil broedt veelal in oude nesten van eksters of kraaien. ’s Winters verzamelen ransuilen zich in groepen, vlak bij gunstige voedselgebieden.

Kleine Bonte Specht

KLEINE BONTE SPECHT

Soort        : Kleine Bonte Specht
Datum      : 18 mei 2020
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Holten - Espelo's Bos
Provincie : Overijssel

De kleine bonte specht is de kleinste specht in Nederland, niet veel groter dan een huismus. Ze klimmen behendig tegen boomstammen op en neer om voedsel te zoeken. In de broedtijd (vanaf maart) maar ook in de nazomer laten ze een kenmerkend "kie-kie-ki-ki-ki-ki-ki" horen. Hun roffel houdt langer aan dan de grote bonte specht en klinkt meer als een naaimachine. 

Grote Lijster

GROTE LIJSTER

Datum      : 18 mei 2020
Status      : Algemeen
Gebied     : Holten - Espelo's Bos
Provincie : Overijssel

Parkachtige bossen, bosranden en heiden zijn typische plaatsen om grote lijsters aan te treffen. Deze vogels zoeken graag naar voedsel op open plekken in bossen en op graslanden. Op plaatsen waar deze naast elkaar voorkomen, is de grote lijster het talrijkst.

Kleine Plevier

KLEINE PLEVIER

Datum      : 18 april 2020
Status      : Algemeen
Gebied     : Nijkerk - Polder Arkemheen-West
Provincie : Gelderland

De kleine plevier is een pionier soort. Hij vestigt zich rap op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten. Wordt nog weleens een verward met bontbekplevier, maar deze heeft een oranje snavelbasis, oranje poten en géén gele oogring.

Kuifmees

KUIFMEES

Datum      : 9 maart 2020
Status      : Algemeen
Gebied     : Hoge Veluwe
Provincie : Gelderland

De kuifmees is een bijna endemische Europeaan: de verspreiding is vrijwel beperkt tot Europa. Dat komt niet veel voor in de vogelwereld. De prachtige kuif wordt bij opwinding nog verder opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven blijven.

Grote Gele Kwikstaart

GROTE GELE KWIKSTAART

Datum      : 10 september 2019
Status      : Algemeen
Gebied     : Sallandse Heuvelrug - Holterberg
Provincie : Overijssel

De sierlijke grote gele kwikstaart is te vinden langs stromende beken, maar ook wel aan stilstaand water. De beste plaatsen om deze vogels te vinden, zijn de sprengen op de Veluwe, allerlei aangelegde stromen in landschapsparken en langs de grote rivieren. Bolwerken bevinden zich in de (oostelijke) Achterhoek, Twente en Limburg.

Grote Stern

GROTE STERN

Datum      : 10 juli 2019
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Texel - Wagejot
Provincie : Noord-Holland

De grote stern is een kustvogel, die kolonie gewijs broedt op kwelders, groene stranden en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring.

Brilduiker

BRILDUIKER

Datum      : 17 februari 2019
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Nijkerk - Nijkerkernauw
Provincie : Gelderland

De kans dat u een brilduiker ziet in Nederland is het grootst in de winter. Het is in ons land een zeldzame broedvogel. De mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel, ook wel de ‘bril’ genoemd. De vrouwtjes hebben deze bril niet.

Notenkraker

NOTENKRAKER

Datum      : 22 november 2018
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Wageningen-West
Provincie : Gelderland

Notenkrakers zijn wintergasten uit Scandinavië en Siberië. Tijdens 'invasies' kunnen tot soms grote aantallen notenkrakers in Nederland opduiken. Vaak zijn deze wintergasten opvallend goed te benaderen; ze zijn weinig mensen gewend en zien ons niet snel als bedreiging. Minder bekend is dat de notenkraker in Nederland gebroed heeft. Met name na grote invasies blijven soms enkele paartjes notenkrakers hier 'hangen' en is broeden enkele malen aangetoond. 

Jan van Gent

JAN van GENT

Datum      : 13 oktober 2018
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Zeeuwse Banken - Noordzee
Provincie : Zeeland

De Jan van Gent is een grote zeevogel, fors groter nog dan de zilvermeeuw. Hij broedt in kolonies op richels van steile kusten. Om vis te bemachtigen, maakt hij spectaculaire duikvluchten. Behalve in de broedtijd brengt de Jan van Gent zijn leven op volle zee door. Bij ons wel langs de kust waar te nemen, vooral in het najaar. 

Grote Jager

GROTE JAGER

Datum      : 13 oktober 2018
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Zeeuwse Banken - Noordzee
Provincie : Zeeland

De grote jager is zo groot als een zilvermeeuw, maar is veel robuuster en heeft een krachtige vlucht. Bij ons een echte kustvogel, die vooral in de herfst bij stevige westen- en noordwestenwind wordt gezien. Een geweldenaar, die in staat is om grote, gezonde zeevogels aan te vallen en te doden.

Havik

HAVIK

Datum      : 18 juni 2018
Status      : Algemeen
Gebied     : Huizen - Stichtse Brug
Provincie : Noord-Holland

De havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Het zijn honkvaste vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom. De 'home range', te omschrijven als het gebied waarin voedsel wordt gezocht, is honderden hectaren groot.

Bosrietzanger

BOSRIETZANGER

Datum      : 12  mei 2018
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Nijkerk - Polder Arkemheen
Provincie : Gelderland

Als een van de laatste zomervogels arriveert in Nederland de bosrietzanger. Hij komt pas vanaf half mei binnen uit Oost-Afrikaanse overwinteringsgebieden. Tot diep in juni gaat dat door. Zoek de bosrietzanger vooral in ruigte en in droge rietkragen met veel brandnetels en wilgenroosjes.

Witkopgors

WITKOPGORS

Datum      : 7 februari 2016
Status      : Zeer zeldzaam
Gebied     : Wilhelminadorp - Schor Wilhelminapolder
Provincie : Zeeland

Het verenkleed van deze 16 cm lange vogel is bruinwit. In de broedtijd heeft het mannetje van de witkopgors een met wit getekende kastanjebruine kop, die in de winter doffer is. Verder heeft de vogel geelbruine poten en een dikke, bruine snavel. Het vrouwtje is bruiner met minder wit.