Texel

In verband met de Corona pandemie blijven we dit jaar in eigen land en dan is twee weken naar Texel geen straf. Het werd een bloedhete zomer met zelfs op Texel geen zuchtje wind. De pagina wordt nog aangevuld met een aantal foto's.

Kneu

KNEU

Europese Kanarie

EUROPESE KANARIE

Zwarte Ooievaar

ZWARTE OOIEVAAR

Fitis

FITIS

Kneutjes zijn vaak te zien in groepjes, waarbij de vogels erop los kwetteren. Een man kneu in prachtkleed heeft een fraaie karmijnrode borst en 'baret'. De kneu broedt in lage struiken en struwelen nabij kruidenrijke vegetaties, in allerlei tamelijk open landschappen. Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuid-West Europa. 

Deze Zuid-Europese soort is in Nederland tijdens de broed nog slechts op enkele plekken te vinden, met name in de omgeving Venlo. De Europese Kanarie houdt zich graag op in parken, boom-gaarden en begraafplaatsen en valt dan vooral op door z'n zang, een razendsnelle stroom van rinkelende en trillende klanken.

In Nederland wordt de Zwarte Ooievaar alleen op doortrek gezien en hij duikt steeds vaker op. In mei en in augustus worden de meeste zwarte ooievaars hier gezien. Vaak gaat het dan om niet-geslachtsrijpe dieren, die tijdens hun omzwervingen ons land bezoeken. Soms blijven vogels in de zomer in Nederland hangen. 

De Fitis behoort tot een groep kleine bruingroene zangvogels die in uiterlijk sterk op elkaar lijken. De fitis laat zich binnen deze groep moeilijk onder scheiden van de tjiftjaf. Maar de zang van de fitis is onmiskenbaar: een zacht, melancholiek fluitend, aflopend riedeltje. De fitis broedt op de grond en zoekt zijn voedsel in struwelen. 

Drieteenstrandloper

Texel

Net als vorig jaar zijn we ook in de zomervakantie van 2021 naar Texel geweest. Twee weken lang luieren en van de natuur genieten op ons favoriete Waddeneiland.
Onderstaand een kleine compilatie van de door mij gemaakte foto's.

Boerenzwaluw
Havik
Bruine Kiekendief

De Aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere water vogel met gehaakte snavel, goed om mee te vissem.

De Boerenzwaluw is een echte boerenland vogel. De nesten worden bij voorkeur gemaakt in boerenschuren en loodsen waar ze vrij in en uit kunnen vliegen. 

De Havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Het zijn honkvaste vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom.

Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de Bruine Kiekendief verreweg de algemeenste. Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland.

Buizerd
Drieteenstrandloper
Graspieper

De Buizerd is verreweg de algemeenste en opvallenste roofvogel van Nederland, die je vaak in open land ziet, zittend op een paal. Buizerds zijn erg gevarieerd qua kleur. 

De Drieteenstrandloper is vooral bekend van het strand, waar ze in groepjes voedsel zoeken en als ping pong ballen snel wegrennen voor de aanrollende golven.

De Eider leeft langs kusten. In Nederland is de eider vooral waar te nemen in het Waddengebied. Nederland ligt aan de uiterste zuidgrens van het broedareaal.

De Graspieper algemeenste piepersoort in Nederland. Broedt in open landschappen, is het talrijkst in open duinen. Hij is daar een belangrijke waardvogel voor de koekoek. 

Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Brandgans
Huismus

De Grote Mantelmeeuw is een kolossale vogel. Het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt veel voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden.

De Grote Stern is een kustvogel, die kolonie gewijs broedt op kwelders en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een soort van de Wadden en de Delta. 

De Brandgans is een redelijk kleine compacte gans met een onmiskenbaar uiterlijk. De brandgans is pas sinds 1984 een broedvogel in Nederland.

De Huismus is een algemene en zeer bekende broedvogel in dorpen en steden. Stevig gebouwd, met grote snavel en verhoudingsgewijs grote kop. 

Kauw
Lepelaar
Merel
Rosse Gruto

Kauwtjes zijn zwarte gedrongen vogels met zilvergrijze kopzijden. Deze intelligente soort leeft in groepen. Een paartje kauwen is een leven lang samen.

De Lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500 broedpaar.

De Merel is de meest algemene en een van de bekendste vogels van ons land. Het is momenteel zelfs de talrijkste broedvogel van heel Nederland.

De Rosse Grutto is de arctische tegenhanger van de grutto, compacter en zwaarder gebouwd dan deze, met kortere poten. De soort is doortrekker en wintergast.

Scholekster
Spreeuw
Steenloper
Stormmeeuw

Scholeksters zijn stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers die vaak aan de kust, maar tegenwoordig ook algemeen in het binnenland worden aangetroffen.

Spreeuwen nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in gebouwen. Ze tasten de bodem af op zoek naar insectenlarven.

De Steenloper komt voor in het noorden van het hele noordelijk halfrond, dus ook in Noord-Amerika. Nederland wordt zelfs bezocht door Canadese broedvogels.

De Stormmeeuw is een middelgrote meeuw met erg lange vleugels die vooral in de winter in weilanden zeer talrijk is, maar ook in de stad voorkomt.

Visdief
Witte Kwikstaart
Zilvermeeuw
Zomertortel

Visdieven zijn kolonie gewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur broeden ze op moeilijk bereikbare eilandjes.

De Witte Kwikstaart is een algemene broedvogel. Hij is vooral op het platteland te vinden. De witte kwikstaart beweegt voortdurend zijn staar op en neer.

De Witte Kwikstaart is een van algemene broedvogel van Nederland. Hij is vooral op het platteland te vinden. De vogel beweegt voortdurend zijn staart op en neer. 

De Zomertortel is de enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere Nederlandse duivensoorten zijn standvogels.

Vuurtoren Texel

Texel

In augustus zijn Wenda en ik voor de derde keer vrijwillige Wadwachter voor Natuurmonumenten op Utopia en de Schorren. We knopen er dan gelijk een extra week vakantie aan vast. De beelden komen ter zijner tijd op deze bladzijde.
Nog even geduld dus.