Zwartbuikwaterspreeuw

Waarneming

Af en toe twitch ik een vogel of heb ik een toevallige bijzondere waarneming in het veld. Een aantal van deze waarnemingen verzamel ik op deze pagina. 

Grote Mantelmeeuw

Grote Mantelmeeuw.

Datum      : 1 juli 2021.
Status      : Algemeen.
Gebied     : Texel - Waddenzee (de Bol).

Provincie : Noord-Holland.


De Grote Mantelmeeuw is een kolossale vogel, het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is deze "reuzen meeuw" ook veel waar te nemen en hij broedt hier sinds 1993 ook jaarlijks, in toenemend aantal. 

Buidelmees

Buidelmees.

Datum      : 24 mei 2021.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Lauwersmeer - Diepsterbos.

Provincie : Friesland.


Buidelmezen maken een kunstig buidelvormig nest van pluisachtige plantendelen (lisdodde-sigaren, wilgenpluis of brandnetel). Het geheel hangt aan een tak van meestal een wilg. Vanaf 1981 broeden ze jaarlijks in Nederland. 

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief.

Datum      : 24 mei 2021.
Status      : Algemeen.
Gebied     : Ten Boer - Buitengebied West.

Provincie : Groningen


Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de Bruine Kiekendief verreweg de algemeenste. Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland.

Geoorde fuut

Geoorde Fuut.

Datum      : 24 mei 2021.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Zuidlaardermeer gebied. (Oostpolder)

Provincie : Groningen.


Van maart - april tot begin augustus treffen we de Geoorde Fuut aan in zijn broedgebied. Dat bestaat uit ondiepe meren, plassen en vennen met oevervegetaties. De aantallen broedparen schommelen in goede jaren rond de 500 paar. Kerngebieden zijn de Drentse en Noord-Brabantse vennen.

Kleine Klapekster

Kleine Klapekster.

Datum      : 14 mei 2021.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Lepelaarsplassen - Trekvogelgraslandje.

Provincie : Flevoland.


De Kleine Klapekster  komt voor van het Iberisch Schiereiland tot Siberië en centraal Azië. Hij overwintert in zuidelijk Afrika. In Nederland en België is de Kleine Klapekster een heel stuk zeldzamer dan gewone Klapekster.

Grijze Wouw

GRIJZE WOUW.

Datum      : 7 mei 2021.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Diependal.

Provincie : Drenthe.


De Grijze Wouw is kleiner dan de "echte" wouwen zoals de Rode Wouw wordt 31–36 cm lang en heeft een spanwijdte van 71–85. De vogel is van boven blauwgrijs met zwarte armdekveren en zwarte handpennen. De vleugels zijn breder dan bij een valk. De kop is wit met een zwart masker rond het oog. 

Zomertortel

ZOMERTORTEL.

Datum      : 7 mei 2021.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Diependal.

Provincie : Drenthe.


De Zomertortel is de enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere Nederlandse duivensoorten zijn standvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als onkruidzaden.

Drieteenmeeuw

DRIETEENMEEUW.

Datum      : 24 april 2021.
Status      : Vrij Algemeen.
Gebied     : Noorderhavenhoofd - Scheveningen.

Provincie : Zuid-Holland.


De Drieteenmeeuw is een echte zeevogel die je in Nederland vooral aan de kust tijdens een flinke storm kan tegenkomen. Vooral de onvolwassen vogels vallen op door een zwarte 'W' op de bovenvleugels. De Drieteenmeeuw broedt in kolonies op steile kliffen waar het een enorm lawaai kan zijn.

Kortsnavelboomkruiper

KORTSNAVELBOOMKRUIPER.

Datum      : 27 februari 2021.
Status      : Zeldzaam.
Gebied     : Kerperbos - Vaals.

Provincie : Limburg.


De Kortsnavelboomkruiper lijkt erg op de normale boomkruiper, zorgvuldige bestudering en geluid zijn erg belangrijk om het verschil te onderscheiden. De kortsnavelboomkruiper is een ondersoort van de Taigaboomkruiper. De vogel broedt in een beperkt aantal broedparen in Limburg en Oost-Nederland.

Koereiger

KOEREIGER.

Datum      : 6 februari 2021.
Status      : Zeldzaam.
Gebied     : Reeuwijk. (voormalige gemeente)

Provincie : Zuid-Holland.


De van oorsprong uit Afrika afkomstige Koereiger is één van de zeldzamere reiger soorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee.

Zwartkeellijster

ZWARTKEELLIJSTER.

Datum      : 13 januari 2021.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Utrecht - Hoograven-Noord.

Provincie : Utrecht.


De Zwartkeellijster broedt in de Siberische taiga, westelijk tot aan het Oeralgebergte. De soort overwintert in de Himalaya en verder westelijk tot Iran. De Zwartkeellijster is in Europa een dwaalgast, ook in Nederland. Er zijn inmiddels 13 aanvaarde gevallen op de Nederlandse lijst. In de meeste gevallen worden Zwartkeellijsters 's winters gevonden in stedelijke gebieden.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/d58b9f01-f5f9-4f66-9f2a-fc622ae535a4.

Inhoud tonen

ZWARTKEELLIJSTER.

Datum      : 13 januari 2021.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Utrecht - Hoograven-Noord.

Provincie : Utrecht.


Beelden van Eric-Jan Barten.

Grote Zilverreiger

GROTE ZILVERREIGER.

Datum      : 28 november 2020.
Status      : Vrij Algemeen.
Gebied     : Polder Arkemheen - Nijkerk.

Provincie : Gelderland.


De Grote Zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het oostelijke, mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen hier het belangrijkste bolwerk. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.

Parelduiker

PARELDUIKER.

Datum      : 21 november 2020.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Eemmeer - Flevoland.
Provincie : Flevoland.

Parelduikers hebben in zomerkleed een fluweelachtige grijze kruin en achter hals, zwarte keel en een duidelijk patroon van witte blokken op de bovendelen. In winterkleed minder opvallend: heeft niet het 'witte gezicht' van de roodkeelduiker. Heeft vaak een opvallende witte vlek op de achter flank. Steil voorhoofd, met afgerond achterhoofd. Snavel horizontaal, bij roodkeelduiker iets omhooggehouden. Dikke hals en volle borst. 

Zwartbuikwaterspreeuw

ZWARTBUIKWATERSPREEUW

Datum      : 11 november 2020.
Status      : Zeldzaam.
Gebied     : Rozendaal - Kasteel Rosendael.
Provincie : Gelderland.

Waterspreeuwen zijn strikt gebonden aan oevers van zoet water, in de broedtijd aan heldere beken en riviertjes. Alles aan deze vogel is aangepast aan een nat leven. Onder water gebruiken waterspreeuwen vleugels en poten om zich voort te bewegen. Hun ogen schermen ze af met een transparant membraan. 

Pallas' Boszanger

PALLAS' BOSZANGER.

Datum      : 6 november 2020.
Status      : Zeldzaam.
Gebied     : Maasvlakte - Nieuwe Stuifdijk.
Provincie : Zuid-Holland.

De Pallas' Boszanger is het nog zeldzamere familielid van de bladkoning. Door heimelijk gedrag en snelle bewegingen vaak slecht te zien, en kan dan erg lijken op bladkoning. Vaak is pas als de vogel tijdens het foerageren bidt de fraaie lichtgele stuit te zien. In sommige jaren blijft een vogel overwinteren en een enkele keer wordt in het voorjaar een zingende Pallas' boszanger gehoord.

Grote Aalscholver

GROTE AALSCHOLVER.

Datum      : 26 oktober 2020.
Status      : Zeldzaam.
Gebied     : Haven Oudeschild - Texel.
Provincie : Noord-Holland.

In Nederland is de normale Aalscholver een bekende verschijning. De hier broedende vogels behoren tot de ondersoort sinensis. De nominaat vorm, die ook wel bekend staat als de Grote Aalscholver en onder meer op de Britse eilanden broedt, is ook in Nederland vastgesteld maar is een stuk zeldzamer. Pas in 2000 werden de eerste aanvaardbare veldwaarnemingen verricht.

Krooneend

KROONEEND.

Datum      : 20 oktober 2020.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Wolderwijd - Plasje Harderbroek.
Provincie : Flevoland.

De oorspronkelijk uit Azië afkomstige Krooneend is een soort met een uitgesproken voorkeur voor meren met rijke oever- en onderwatervegetatie. Pas sinds 1942 broeden krooneenden in Nederland. De Nederlandse krooneenden brengen de winter in groepen door op grote open wateren, van het IJsselmeer tot in Zuidwest-Europa.

Vuurgoudhaan

VUURGOUDHAAN.

Datum      : 13 oktober 2020.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Voorne - Westplaat.
Provincie : Zuid-Holland.

De Vuurgoudhaan lijkt op een goudhaan, maar met nog fellere kleuren. De kruin- en zijkruinstrepen zijn ongeveer gelijk, maar de vuurgoudhaan heeft een contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte oogstreep door het oog heen. Dit geeft aan de kop van dit bijzonder kleine vogeltje een vurig uiterlijk. Het mannetje heeft in plaats van geel een geheel fel oranje kruinstreep. 

Rosse Waaierstaart

ROSSE WAAIERSTAART.

Datum      : 15 september 2020.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Almere - Wilgenbos.
Provincie : Flevoland.

De Rosse Waaierstaart is een slanke vogel met relatief lange poten en het uiterlijk van een lijsterachtige. De vogel is herkenbaar aan zijn lange, kastanjebruine, waaiervormig staart die aan de brede onderkant afwisselend zwarte en wit gevlekt is. De vogel is van boven roodachtig bruin tot bruingrijs en van onder zandkleurig.

Morinelplevier

MORINELPLEVIER.

Datum      : 29 augustus 2020.
Status      : Zeldzaam.
Gebied     : Kootwijk - Kootwijkerzand-Oost.
Provincie : Gelderland.

De Morinelplevier is een zeer schaarse doortrekker, die vooral in het voorjaar op vaste pleisterplaatsen op uitgestrekte akkers wordt gezien. Broedvogel van noordelijke hoogvlakten. De verrassing was groot toen in de jaren zestig nesten werden gevonden op akkers in de Noordoostpolder en in Oost-Flevoland. Het bleef echter bij incidenteel broeden. Morinellen zijn vaak tam.

Ransuil

RANSUIL.

Datum      : 30 mei 2020.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Ede - Veldhuizen.
Provincie : Gelderland.

De Ransuil is iets kleiner en oogt slanker dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhoog gerichte oor pluimen en de oranje gele ogen. Hij komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. De ransuil broedt veelal in oude nesten van eksters of kraaien. ’s Winters verzamelen ransuilen zich in groepen, vlak bij gunstige voedselgebieden.

Kleine Bonte Specht

KLEINE BONTE SPECHT.

Soort        : Kleine Bonte Specht.
Datum      : 18 mei 2020.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Holten - Espelo's Bos.
Provincie : Overijssel.

De Kleine Bonte Specht is de kleinste specht in Nederland, niet veel groter dan een huismus. Ze klimmen behendig tegen boomstammen op en neer om voedsel te zoeken. In de broedtijd (vanaf maart) maar ook in de nazomer laten ze een kenmerkend "kie-kie-ki-ki-ki-ki-ki" horen. Hun roffel houdt langer aan dan de grote bonte specht en klinkt meer als een naaimachine. 

Grote Lijster

GROTE LIJSTER.

Datum      : 18 mei 2020.
Status      : Algemeen.
Gebied     : Holten - Espelo's Bos.
Provincie : Overijssel.

Parkachtige bossen, bosranden en heiden zijn typische plaatsen om Grote Lijsters aan te treffen. Deze vogels zoeken graag naar voedsel op open plekken in bossen en op graslanden. Op plaatsen waar deze naast elkaar voorkomen, is de grote lijster het talrijkst.

Kleine Plevier

KLEINE PLEVIER.

Datum      : 18 april 2020.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Nijkerk - Polder Arkemheen-West.
Provincie : Gelderland.

De Kleine Plevier is een pionier soort. Hij vestigt zich rap op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten. Wordt nog weleens een verward met bontbekplevier, maar deze heeft een oranje snavelbasis, oranje poten en géén gele oogring.

Kuifmees

KUIFMEES.

Datum      : 9 maart 2020.
Status      : Algemeen.
Gebied     : Hoge Veluwe.
Provincie : Gelderland.

De Kuifmees is een bijna endemische Europeaan: de verspreiding is vrijwel beperkt tot Europa. Dat komt niet veel voor in de vogelwereld. De prachtige kuif wordt bij opwinding nog verder opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven blijven.

Grote Gele Kwikstaart

GROTE GELE KWIKSTAART.

Datum      : 10 september 2019.
Status      :  Vrij algemeen.
Gebied     : Sallandse Heuvelrug - Holterberg.
Provincie : Overijssel.

De sierlijke Grote Gele Kwikstaart is te vinden langs stromende beken, maar ook wel aan stilstaand water. De beste plaatsen om deze vogels te vinden, zijn de sprengen op de Veluwe, allerlei aangelegde stromen in landschapsparken en langs de grote rivieren. Bolwerken bevinden zich in de (oostelijke) Achterhoek, Twente en Limburg.

Grote Stern

GROTE STERN.

Datum      : 10 juli 2019.
Status      : Vrij algemeen,
Gebied     : Texel - Wagejot.
Provincie : Noord-Holland.

De Grote Stern is een kustvogel, die kolonie gewijs broedt op kwelders, groene stranden en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring. Het zijn trekvogels, die overwinteren voor de West-Afrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe.

Brilduiker

BRILDUIKER.

Datum      : 17 februari 2019.
Status      : Vrij algemeen,
Gebied     : Nijkerk - Nijkerkernauw.
Provincie : Gelderland.

De kans dat u een Brilduiker ziet in Nederland is het grootst in de winter. Het is in ons land een zeldzame broedvogel. De mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel, ook wel de ‘bril’ genoemd. De vrouwtjes hebben deze bril niet.

Notenkraker

NOTENKRAKER.

Datum      : 22 november 2018.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Wageningen-West.
Provincie : Gelderland.

Notenkrakers zijn wintergasten uit Scandinavië en Siberië. Tijdens 'invasies' kunnen tot soms grote aantallen notenkrakers in Nederland opduiken. Vaak zijn deze wintergasten opvallend goed te benaderen; ze zijn weinig mensen gewend en zien ons niet snel als bedreiging. Minder bekend is dat de notenkraker in Nederland gebroed heeft. Met name na grote invasies blijven soms enkele paartjes notenkrakers hier 'hangen' en is broeden enkele malen aangetoond. 

Jan van Gent

JAN van GENT.

Datum      : 13 oktober 2018.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Zeeuwse Banken - Noordzee.
Provincie : Zeeland.

De Jan van Gent is een grote zeevogel, fors groter nog dan de zilvermeeuw. Hij broedt in kolonies op richels van steile kusten. Om vis te bemachtigen, maakt hij spectaculaire duikvluchten. Behalve in de broedtijd brengt de Jan van Gent zijn leven op volle zee door. Bij ons wel langs de kust waar te nemen, vooral in het najaar. 

Grote Jager

GROTE JAGER.

Datum      : 13 oktober 2018.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Zeeuwse Banken - Noordzee.
Provincie : Zeeland.

De Grote Jager is zo groot als een zilvermeeuw, maar is veel robuuster en heeft een krachtige vlucht. Bij ons een echte kustvogel, die vooral in de herfst bij stevige westen- en noordwestenwind wordt gezien. Een geweldenaar, die in staat is om grote, gezonde zeevogels aan te vallen en te doden.

Havik

HAVIK.

Datum      : 18 juni 2018.
Status      : Vrij algemeen.
Gebied     : Huizen - Stichtse Brug.
Provincie : Noord-Holland.

De Havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Het zijn honkvaste vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom. De 'home range', te omschrijven als het gebied waarin voedsel wordt gezocht, is honderden hectaren groot.

Bosrietzanger

BOSRIETZANGER.

Datum      : 12  mei 2018.
Status      : Vrij algemeen
Gebied     : Nijkerk - Polder Arkemheen.
Provincie : Gelderland.

Als een van de laatste zomervogels arriveert in Nederland de Bosrietzanger. Hij komt pas vanaf half mei binnen uit Oost-Afrikaanse overwinteringsgebieden. Tot diep in juni gaat dat door. Zoek de bosrietzanger vooral in ruigte en in droge rietkragen met veel brandnetels en wilgenroosjes. De bosrietzanger is een uiterlijk sterk op de kleine karekiet gelijkende vogelsoort. 

Witkopgors

WITKOPGORS.

Datum      : 7 februari 2016.
Status      : Zeer zeldzaam.
Gebied     : Wilhelminadorp - Schor Wilhelminapolder.
Provincie : Zeeland.

Het verenkleed van deze 16 cm lange vogel is bruinwit. In de broedtijd heeft het mannetje van de Witkopgors een met wit getekende kastanjebruine kop, die in de winter doffer is. Verder heeft de vogel geelbruine poten en een dikke, bruine snavel. Het vrouwtje is bruiner met minder wit.